Com funciona?

Introducció de textos

A l’escriure un text (títol d’un tema, nom d’un músic, instrument, etc.) per formular les vostres consultes, sapigueu que:

Existeix un mecanisme automàtic per auto-completar els textos de manera correcta. 

Els títols dels temes estan escrits en lletres majúscules.

Els noms dels músics titulars, intèrprets arranjadors, s’ordenen de la forma següent: primer el cognom, segueix una coma i després el nom propi. (Tot en lletres minúscules, excepte les inicials).

Els noms dels diversos tipus de formacionsinstruments i estils apareixen en llengua anglesa i en lletres minúscules, excepte les inicials.

El glossari que es troba a la barra d’eines us pot aclarir dubtes respecte al significat donat a les paraules que s’utilitzen per formular i respondre a les consultes. 

Valoracions

Tres tipus de valoracions: per tema, per estil, per intèrpret (solista o acompanyant).

TEMA.- Valora la qualitat en general d’una determinada versió enregistrada del tema.

ESTIL.- Valora la representativitat i genuïnitat d’una versió com a exemple d’un estil.

INTÈRPRET.- Valora la labor d’un intèrpret com a solista o acompanyant

Solista: actua en primer pla, improvisant un solo o exposant una melodia. 

Acompanyant és l’intèrpret que assumeix un qualsevol dels següents rols: 

  • Forma part de la secció rítmica (piano, guitarra, banjo, contrabaix, tuba o bateria).
  • Crea frases ornamentals al voltant de la veu d’un cantant o d’un solo instrumental.
  • Si es tracta d’un cantant-instrumentista, acompanya instrumentalment el propi cant.
  • Participa en un improvisació col·lectiva complementant la línia de la veu principal.

Relació d’intèrprets (segons tipus de formació)

En les “fitxes de detall” de cada versió d’un tema apareix una relació dels intèrprets que hi intervenen, la qual varia en funció del tipus de formació:

En les formacions fins a un màxim de 9 membres (solista, duo, trio, quartet, quintet, combo i small band), es relaciona la totalitat dels intèrprets seguint un ordre determinat: trompeta, trombó, clarinet, saxos, piano, guitarra, contrabaix i bateria.

En determinats casos, especialment, quan hi ha duplicitat d’intèrprets d’un mateix instrument de vent, aquests s’ordenen segons l’ordre d’aparició en la interpretació.

En els cas d’una small band (8 o 9 músics) en que hi hagi només un solista principal (cantant o instrumentista) que lidera el grup, aquest s’ha col·locat en el primer lloc i la resta de músics, segons la seva rellevància, s’han inclòs o no en la relació d’intèrprets. (Els músics de la secció rítmica s’hi relacionen sempre).

En el cas de grups tipus Jam Session, s’ha optat per col·locar en primer lloc i pel seu ordre d’aparició els solistes d’instruments de vent i, a continuació, els músics de la secció rítmica, facin solo o no el facin.

En les formacions a partir de 10 membres (big bands), en la majoria dels casos, s’ha situat el director (instrumentista o no) com a primer intèrpret, seguidament els solistes per ordre d’aparició i, finalment, la secció rítmica (piano, guitarra, contrabaix i bateria).

Hi pot haver alguna excepció a aquestes normes quan això pot ajudar al seguiment de les interpretacions i, en tot cas, aquests possibles canvis es justifiquen i s’aclareixen en el comentari que acompanya la “fitxa de detall” de les interpretacions seleccionades.

Glossari

Aquest arxiu consultable inclou termes emprats habitualment en el món del jazz. Com a guia per a l’usuari, donem un llistat amb el significat i l’abast que hem atribuït a cadascuna d’aquestes paraules.

Partint del fet que no hi ha, ni entre els aficionats, un acord unànime sobre aquesta terminologia, hem optat per donar a cada paraula el significat i l’abast que l’ús majoritari i generalitzat els ha atorgat, tot i que, en determinats casos aquesta opció pot induir a certes confusions i volent també deixar clar que des de la mateixa Fundació no compartim els conceptes que aquest us comú aplica a certes paraules. Per això, quan ho hem cregut convenient, hem introduït aclariments i comentaris per tal que l’usuari tingui coneixement del significat i l’abast que considerem genuïns en relació a determinades paraules o expressions.

Tanmateix, hem decidit adoptar aquests significats d’us més generalitzat, amb la intenció de facilitar el treball de consulta a una àmplia majoria de possibles usuaris.