Avís legal

1. Dades d’identificació del titular

TITULAR: FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA JAZZ CLÀSSIC, 

DOMICILI SOCIAL: AVINGUDA DE SARRIÀ, 15, 2n-1a, 08029, BARCELONA, ESPANYA 

NIF: G-64167273 

REGISTRE PÚBLIC: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, n. 2224. TELEFON DE CONTACTE: 93 321 35 94

EMAIL DE CONTACTE: info@jazzclass.cat

2. Objecte de les condicions

L'objecte de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS (en endavant, les "CONDICIONS") és regular els drets i obligacions reciproques de FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA JAZZ CLÀSSIC (en endavant, La FUNDACIÓ) i dels USUARIS pel que fa a l'accés, navegació i utilització de la pàgina web (en endavant, el "Lloc Web"), així com dels serveis per a la transmissió de música o altres continguts en ell integrats.

L'accés, la navegació i utilització del Lloc Web confereix la condició d'USUARI. Es presumeix que tota persona, des que inicia la navegació al Lloc Web, accepta totes les CONDICIONS establertes a continuació.

La FUNDACIÓ es reserva el dret a modificar, sense avís previ, el contingut de les presents CONDICIONS. L'accés per part de l'usuari al Lloc Web un cop tingui lloc la modificació implica l'acceptació de les Condicions i de les modificacions introduïdes. 

Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'USUARI llegir les CONDICIONS cada vegada que visiti el Lloc Web. 

3. Accés al lloc web

L'accés, la navegació i utilització del present Lloc Web i dels serveis en això integrats té caràcter lliure i és completament gratuït. El Lloc Web s'adreça a totes les persones, sense importar la seva edat, que hi puguin accedir i/o navegar per internet. En cap cas l'usuari haurà de proporcionar una contraprestació per poder gaudir del contingut del Lloc Web. La utilització de tots els continguts del Lloc Web no requereix prèvia subscripció o cap registre.

4. Navegació i ús del lloc web

L'USUARI es compromet a realitzar un ús correcte del Lloc Web. No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'USUARI, l'accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter exhaustiu, queda prohibit: 

1. Usar el Lloc Web de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en els sistemes informàtics (Hardware i Software) de qualsevol tercer. 

2. Usar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.

3. Usar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris. 

4. Usar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic.

5. Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada al mateix, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts al Lloc Web. 

6. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes de la FUNDACIÓ, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a LA FUNDACIÓ a través de les dades de contacte facilitades a l'apartat 1 del present AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB, perquè aquest pugui procedir a l' adopció de les mesures oportunes. 

La FUNDACIÓ informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de la comissió d'algun delicte.

5. Propietat Intel·lectual i industrial

La FUNDACIÓ, per si o com a part cessionària, és titular o, si s'escau, compta amb les llicències corresponents, sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, la pròpia plataforma, textos, fotografies, il·lustracions, cançons i qualsevol altra informació o contingut disponible. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

L'usuari pot, únicament i exclusivament, utilitzar el material o contingut que aparegui al Lloc Web per al seu ús personal i privat. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, en qualsevol suport, sense l'autorització de La FUNDACIÓ. 

En el cas que l'USUARI o un TERCER consideri que qualsevol dels continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a LA FUNDACIÓ a través de les dades de contacte que es troben a l'apartat 1 del present AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB.

Queden reservats, en els termes previstos en la legislació sobre propietat intel·lectual, tots els drets dels propietaris de les obres, interpretacions o execucions artístiques, fonogrames, enregistraments audiovisuals i emissions de radiodifusió objecte d'aquesta transmissió. Llevat d'autorització, queden prohibides, sota les sancions previstes en la legislació civil i penal d'aplicació, la reproducció, distribució (per venda, lloguer, préstec, etc.), execució pública, radiodifusió i comunicació al públic, en totes les seves formes, d'aquesta transmissió i del seu contingut.

6. Política d'enllaços 

6.1. Enllaços en altres pàgines web 

Tots els USUARIS o tercers podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web que dirigeixin al Lloc Web de La FUNDACIÓ, sempre que es respectin les següents normes:

  1. L'enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc Web o parts d'aquest. 
  2. La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no podrà contenir informacions o continguts il·lícits i/o contraris a: a) la Llei, la moral i a l'ordre públic; b) qualssevol drets de tercers, inclosos el dret a l' honor, a la intimitat personal o família o a la pròpia imatge; c) la legislació en matèria de protecció de dades personals. 
  3. No es permeti cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de La FUNDACIÓ ni sobre els continguts i/o serveis d'aquest. 
  4. A excepció de l'hipervincle, la pàgina web en què es posi l'hiperenllaç no contindrà cap element d'aquest Lloc Web protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat d'autorització expressa de La FUNDACIÓ.  
  5. L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre La FUNDACIÓ i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de La FUNDACIÓ dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquesta pàgina web, i viceversa.

6.2. Enllaços a altres pàgines webs

En cas que al Lloc Web inclogui enllaços a altres pàgines web, La FUNDACIÓ informa que aquests es troben directament gestionats per tercers. 

La FUNDACIÓ no garanteix la disponibilitat tècnica, veracitat, exactitud, validesa o legalitat de pàgines web alienes a la seva propietat i als quals es pugui accedir per mitjà d' aquests enllaços. 

La FUNDACIÓ en cap cas revisarà o controlarà el contingut de pàgines web que no són de la seva propietat i als quals es pugui accedir per mitjà d' aquests enllaços. 

La FUNDACIÓ no assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l'accés, ús, licitud dels continguts, opinions, productes o serveis de les pàgines web enllaçades en aquest Lloc web.

7. Política de privacitat i tractament de dades personals

La FUNDACIÓ garanteix que no hi haurà registre d'usuaris ni recollida de dades personals amb finalitat qualsevol, com per exemple, per a l’enviament de newsletters.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

La FUNDACIÓ no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o serveis posada a disposició a través d'aquest. 

La FUNDACIÓ farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés al present Lloc web no vagi a ser interromput o que estigui lliure d'errors. 

La FUNDACIÓ tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o el Programari al qual es pugui accedir a través d'aquest Lloc web estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informatiu (Hardware o Software) de l'usuari. 

En cap cas La FUNDACIÓ serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

9. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La FUNDACIÓ es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i dels seus continguts, o per l'incompliment de les presents condicions. 

La relació jurídica entre l' USUARI i La FUNDACIÓ es regirà per la normativa vigent i d' aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb l'aplicació i/o la interpretació de les presents CONDICIONS les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetent-se als Jutges i Tribunals que corresponguin conforme a Dret.